گردش در جنگل بلوط

رفتن در ارتفاعات اطراف و دیدن درختان خود روی بلوط چشم انداز بسیار زیباییست که هرگز نباید از دست داد،

از جمله برنامه های پیشنهادی هتل پرنیان گشت زنی در جنگل بلوط که به منطقه گردشگری اندبیل در 10 کیلومتری خلخال معروف است می‌باشد.