میهمان ما باشید اگر

 

    • اگر علاقه مند به آسمان پر ستاره شب هستید.
    • اگر موسیقی زیبای طبیعت و رقص برگها را دوست دارید
    • اگر برای دیدن کشاورزان و چوپانان و گلّه گوسفندان دل تنگ شده اید
    • اگر بوی نان تنوری و هیزم آرزوی شماست.