جادۀ زیبای پونل

مسیر پونل که از رضوانشهر به کمر جادۀ اسالم-خلخال می‌رسد، یکی از زیباترین جاده های دنیاست که با داشتن روستاهایی همچون سنگده زندانه ارده و روستاهای کپر نشین، جذابیّت فوق العاده ای دارد.

گردش در این مکانها خستگی را از تن بیرون می‌کند و لطافت هوای این مناطق طراوت خاصی به جان می‌بخشد.