تراکتور سواری

برای اغلب ما سوار شدن گروهی در تریلر تراکتور و گشت زدن در کوچه باغهای روستا تجربه ای بسیار بیاد ماندنیست خصوصا اینکه وقتی به باغ های اطراف رفته و با خوردن آش دوغ و چای پونۀ کوهستانی که با حرارت هیزم و آب چشمه های زلال تهیه شده این تجربه بیاد ماندنی تر خواهد بود.